Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Algemeen

 1. Na inschrijving via het inschrijfformulier bij Crossfit Willemsoord wordt de ingeschrevene lid van Crossfit Willemsoord. De ingeschrevenen hierna te noemen: “De Atleet” verklaart zich akkoord met de inschrijving en regels zoals hieronder staat beschreven.
 2. Minderjarigen (onder de 16 jaar) dienen het inschrijfformulier met goedkeuring van de ouders of toeziend voogd te retourneren aan Crossfit Willemsoord.
 3. Bij minderjarige kinderen is een handtekening van een ouder of een andere wettige vertegenwoordiger verplicht.

Artikel 2 – Aansprakelijkheid

 1. De Atleet verklaart hierbij dat hij/zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend en alleen zal ontvangen voor eigen rekening en risico. Derhalve zullen alle kosten van enig ongeluk, ongeval en/of letsel in de ruimste zin des woord geheel door hem/haar worden gedragen.
 2. De Atleet is geheel en alleen aansprakelijk voor schade die hij of zij door schuld of opzet (waaronder ook nalatigheid) toebrengt aan derden, aan de apparatuur van Crossfit Willemsoord of aan andere eigendommen en/of gebruiksvoorwerpen van Crossfit Willemsoord of van derden in de ruimste zin des woord.
 3. Crossfit Willemsoord en/of haar leiding en instructeurs zijn niet aansprakelijk voor verlies en/of beschadiging van goederen van leden noch voor persoonlijke of lichamelijk letsel en daaruit voortvloeiende schade. De Atleet zal Crossfit Willemsoord en/of haar leiding en instructeurs geheel en volledig vrijwaren voor alle aanspraken van derden in de ruimste zin des woord.

Artikel 3 – Wanprestatie en overmacht

 1. De Atleet is bekend met de HUISREGELS die gelden voor Crossfit Willemsoord die op de internetsite vermeld staan. De Sporter is verplicht om zich tijdens iedere activiteit met Crossfit Willemsoord overeenkomstig de huisregels te gedragen.
 2. Bij misdraging van de Atleet of ander een lid van Crossfit Willemsoord, waaronder het overtreden van de huisregels, is de leiding bevoegd de Atleet c.q. de desbetreffende persoon te verwijderen en diens verbintenis met Crossfit Willemsoord eenzijdig op te zeggen, zonder recht op restitutie of compensatie in welke vorm dan ook.

Artikel 4 – Lessen

 1. De abonnementsvormen van Crossfit Willemsoord zijn gebaseerd op een wekelijkse cyclus. Indien er afwezigheid is door welke omstandigheid dan ook is het niet mogelijk om de lessen mee te nemen naar de daarop volgende weken en bestaat geen recht op restitutie of compensatie in welke vorm dan ook.
 2. Crossfit Willemsoord behoudt zich het recht voor om openingstijden te wijzigen.
 3. De lessen van Crossfit Willemsoord zullen in vakantieperiodes en op officiële en erkende feestdagen zonder recht op restitutie of compensatie volgens een aangepast rooster verlopen of zal Crossfit Willemsoord gesloten zijn.
  Het aangepaste vakantierooster zal bekend worden gemaakt via de internetsite en/of Facebookpagina. Crossfit Willemsoord behoudt zich het recht geplande lessen uit te stellen of af te lasten in verband met een naar het oordeel van Crossfit Willemsoord te gering aantal deelnemers, vakantie, ziekteverzuim van de instructeur, enige vorm van overmacht of andere door Crossfit Willemsoord te bepalen omstandigheden zonder recht op restitutie of compensatie in welke vorm dan ook.
 4. Bij langdurige afwezigheid van een instructeur van Crossfit Willemsoord zal Crossfit Willemsoord geheel onverplicht zo spoedig mogelijk proberen zorg te dragen voor een normale voortgang van de lessen.

Artikel 5 – Ontbinding/opzegging en wijzigingen

 1. Een lidmaatschap van Crossfit Willemsoord is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden.
 2. Elke abonnementsvorm 1 kalender maand opzegtermijn.
 3. Alle abonnementsvormen lopen stilzwijgend door voor onbepaalde tijd, behoudens schriftelijke opzegging. Een opzegging is reeds van toepassing op de periode van 1 kalender maand die volgt na de ontvangstdatum van deze schriftelijke opzegging.
 4. Opzegging dient uitsluitend schriftelijk via het leden portaal “sportBit” gedaan te worden. Crossfit Willemsoord is niet verantwoordelijk voor ontvangst van de opzegging.
 5. Een wijziging van abonnementsvorm is mogelijk. Dit dient schriftelijk te geschieden via het leden portaal “SportBit”. De nieuwe abonnementsvorm zal per ingang van de nieuwe gekozen datum ingaan waarbij aanstonds het nieuwe tarief zal worden berekend. De Atleet heeft geen recht op restitutie of compensatie in welke vorm dan ook.

Artikel 6 – Betalingstermijn/incasso

 1. Het bij inschrijving overeengekomen lesgeld kan door Crossfit Willemsoord eenmaal per jaar worden verhoogd.
 2. Het lesgeld dient te worden overgemaakt op rekening van Crossfit Willemsoord in de eerste week van iedere nieuwe kalendermaand. Dit onder vermelding van het lidmaatschapsnummer en lesgeld vb: lesgeld lid:001.
 3. Contante betaling is toegestaan maar verdient niet de voorkeur. Contante betaling wordt in de eerste week van iedere nieuwe kalendermaand geïncasseerd.
 4. Het innen van achterstallige lesgelden kan worden belast met administratie- en portokosten.
 5. Het lesgeld is ook verschuldigd indien De Atleet, om welke reden dan ook, niet in staat is om aan de lessen deel te nemen. Dit is slechts anders indien de Atleet hiertoe expliciet de toestemming van Crossfit Willemsoord heeft verkregen nadat de Atleet hiertoe een schriftelijk verzoek heeft ingediend bij Crossfit Willemsoord.
 6. Mocht Crossfit Willemsoord de betaling niet, c.q. niet tijdig of geheel ontvangen, ongeachte welke omstandigheid, staat het Crossfit Willemsoord vrij om de vordering ter incasso uit handen te geven. Alle door Crossfit Willemsoord gemaakte (buiten)gerechtelijke kosten zullen op de Atleet worden verhaald. De Atleet is geheel en volledig verantwoordelijk voor correcte betaling van de verschuldigde gelden voor het lidmaatschap bij Crossfit Willemsoord.